Doktor

Leki stosowane w innych postaciach niedokrwistości

Takie typy niedokrwistości, jak niedokrwistość śródziemnomorska (tha lassaemia), niedokrwistość sierpowato-krwinkowa, sferocytoza wrodzona, nocna hemoglobinuria napadowa, niedokrwistości hemolityczne i niektóre inne są bardzo rzadkie, przeważnie uwarunkowane genetycznie. W niedokrwistościach tych stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, przy czym przede wszystkim stosuje się przetaczanie krwi lub samych krwinek czerwonych. Przetaczanie świeżej krwi, zwłaszcza w okresie przełomu, jest zabiegiem ratującym chorym życie. Należy jednak pamiętać, że częste przetaczanie krwi prowadzi do potransfuzyjnej syde- rozy, będącej wynikiem nadmiernego nagromadzenia żelaza w organizmie. Lekiem, który ułatwia wydalanie żelaza z organizmu, jest defero- ksamina (Desferal), związek tworzący z jonami żelazawymi łatwo wydalane przez nerki połączenia kompleksowe. Stosuje się go zapobiegawczo i leczniczo, doustnie, domięśniowo lub dożylnie w dawce 500 mg – lg. Przy podawaniu dożylnym Desferal stosuje się jako 10% roztwór w ilości nie przekraczającej 80 mg/kg/24 h, a w ciągu pierwszej godziny 15 mg/ /kg. Roztwory leku sporządza się ex tempoie.

Czytaj dalej

Prawdopodobnie działanie hipotensyjne

Prawdopodobnie działanie hipotensyjne rezerpiny i pokrewnych alkaloidów jest związane w dużej mierze z jej działaniem obwodowym na ściany naczyń i na serce, polegającym na zakłóceniu czynności synaps adrenergicznych. Opróżnienie magazynów presynaptycznych z amin ka- techolowych powoduje zubożenie zakończeń nerwów współczulnych w zapasy neuroprzekaźnika. Dochodzi również do upośledzenia zdolności pobierania zwrotnego noradrenaliny, która ma istotne znaczenie dla czynności synapsy. Ze względu na to działanie obwodowe jest uzasad-nione zaliczenie alkaloidów rauwolfii także do leków sympatykolitycz- nych (p. niżej).

Czytaj dalej

Zastosowanie lecznicze

Zastosowanie lecznicze ogranicza się do nalewki z miłka – Tinctura Adonidis vernalis titrata. Ze względu na słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego doustne dawki wynoszą 15-30 kropli nalewki, często łącznie z nalewką z konwalii.

Konwalia majowa (Convallaiia majalis) jest to popularna roślina krajowa kwitnąca wiosną, której głównym glikozydem jest konwalatoksy- na, występująca w kwiatach i liściach. W nasionach występuje ponadto glikozyd bogatszy o 1 cząsteczkę sacharydu, zwany konwalozydem. Działanie glikozydów konwalii na serce jest podobne do strofantyny, ale znacznie słabsze. Wchłanianie jelitowe jest dużo lepsze niż strofantyny, aczkolwiek nie tak pewne jak dla większości glikozydów naparstnicy.

Czytaj dalej

Wykrycie pierwszego leku neuroleptycznego

Wykrycie pierwszego leku neuroleptycznego pozbawionego działania parkinsonowskiego oraz innych leków niż trójpierścieniowe leki przeciw- depresyjne otwierają nowe drogi poszukiwań lepszych i bezpieczniejszych leków psychotropowych.

Nie znamy dokładnego mechanizmu działania leków psychotropowych, podobnie jak nie znamy mechanizmów kierujących czynnościami psychicznymi. Wiele faktów doświadczalnych wskazuje, że w mechanizmie działania większości znanych substancji psychotropowych główną rolę odgrywa noradrenalina lub dopamina. Prowadzi się również intensywne badania nad wyjaśnieniem roli acetylocholiny, 5-hydroksytryptaminy oraz kwasu Y-aminomasłowego w mechanizmie działania leków psychotropowych, Zwrócono uwagę na możliwość udziału endogennych pepty- dów opiatowych w patogenezie schorzeń psychicznych.

Czytaj dalej

Leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi

Leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi stosuje się w ostrej hipotensji (zapaść, omdlenie), w podciśnieniu przewlekłym oraz w różnych postaciach wstrząsu.

Przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, np. w omdleniu, stosuje się leki pobudzające ośrodki naczynioruchowe (ni- ketamid, kofeinę i in.).

Meprobamat

Zastosowanie. Meprobamat stosuje się w leczeniu nerwic i zaburzeń emocjonalnych, pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej i choroby wieńcowej, w celu zniesienia napięcia emocjonalnego towarzyszącego tym stanom. Ponadto meprobamat stosuje się w stanach przebiegających ze wzrostem napięcia i przykurczami mięśni prążkowanych.

Meprobamat i pochodne benzodiazepiny są jednymi z najczęściej obecnie stosowanych leków psychotropowych. Lekarz powinien ordynować te leki z wielkim umiarem, pamiętając, że nie znosząc przyczyny zaburzeń psychicznych, mają one tylko znaczenie pomocnicze i doraźne, a stosowane dłużej mogą spowodować uzależnienie, a w konsekwencji ciężkie zaburzenia psychiczne.

Czytaj dalej

We wstrząsie hipowolemicznym

W znacznym uproszczeniu wstrząsy można podzielić na postacie z hi- powolemią, tj. zmniejszeniem objętości krwi krążącej (wstrząs pokrwo- toczny, urazowy, po oparzeniu, septyczny i in.), oraz normowolemią (wstrząs kardiogenny, wstrząs w urazach czaszkowo-mózgowych i in.). Nieco odmienną postacią wstrząsu jest wstrząs anafilaktyczny i uczuleniowy.

We wstrząsie hipowolemicznym podstawowe znaczenie ma przywrócenie prawidłowej objętości krwi krążącej. Stosuje się w tym celu przetaczanie krwi konserwowanej oraz preparatów krwi (osocza i roztworu albumin). Straty elektrolitów i wody wyrównuje się wlewami kroplowymi roztworów elektrolitów, jak izotoniczny roztwór chlorku sodowego, roztwór Ringera, inne roztwory wieloelektrolitowe. W hipokaliemii stosuje się roztwory Elkintona nr 1 (umiarkowana hipokaliemia) lub nr 2 (hipokaliemia nasilona). Cennym środkiem krwiozastępczym jest dekstran (m. cz. 70 000), stosowany we wlewach kroplowych w roztworze 6% oraz dekstran 40 000, roztwór 10°/».

Czytaj dalej

LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD LEUKOBLASTYCZNY

Z tkanki siateczkowej szpiku powstają mieloblasty, komórki charakteryzujące się dużym, ubogim w chromatynę jądrem oraz skąpą protoplazmą. Z mieloblastów powstają mielocyty, komórki o obfitszej protoplazmie i mniejszych, wyraźnie barwiących się jądrach. Ziarnistości protoplazmy wybarwiają się barwnikami kwaśnymi, zasadowymi lub obojętnymi i stąd mielocyty są określane jako kwaso-, zasado- lub obojętnochłonne. Mielocyty dojrzewają w szpiku, po czym są wydalane do krwiobiegu jako leukocyty (granulocyty). Mają one charakterystyczną budowę w postaci roz- członowanego jądra, a ziarnistości ich protoplazmy wybarwiają się również barwnikami kwaśnymi, zasadowymi lub obojętnymi, tworząc eozy- nocyty, bazocyty oraz neutrocyty.

Czytaj dalej

Venacorn i Venoruton

Preparat Venacorn zawiera dihydroergokrystynę, eskulinę i rutynę. Di- hydroergokrystyna zwiększa napięcie ścian naczyń żylnych, rozszerzając równocześnie tętnice obwodowe. Eskulina i rutyna uszczelniają ściany naczyń włosowatych. Lek poprawia ukrwienie obwodowe i zmniejsza zastój krwi w żyłach. Wskazany jest w żylakach goleni (podudzi), owrzo- dzeniach żylakowatych i w stanach po zakrzepowym zapaleniu żył.

Czytaj dalej